Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle T: 013-5342432 E: info@openhof-goirle.nl
 
Wie zit er in de (G)MR en wat kunt u van hen verwachten?
 
   

 


Oudergeleding MR
Richard van Dun
Bob Gerards 
Janneke Vromans  (secretaris)
 
Personeelsgeleding GMR
Gabrien Hendriks (penningmeester)
Joyce Gerritsen  (voorzitter)
Chantal Sigmans

Oudergeleding GMR
Kevin Vromans

Personeelsgeleding GMR

Monique de Vegt- Beerens (GMR)
 

 

Wat zijn onze taken?
De taken van de MR zijn als volgt kort samen te vatten:
  1. Het bevorderen van de openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school;
  2. Het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen;
  3. Het bespreken van de algemene gang van zaken in de school.
 
Een nauwkeurige omschrijving van onze taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een MR reglement.
Daarnaast is er ook een huishoudelijk reglement. Beide reglementen zijn na te lezen op de website van de Open Hof,
www.openhof-goirle.nl , onder het kopje informatie.

De MR is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt alléén aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle, bij ons bestuur behorende, scholen.

Contact
Wil je een onderwerp bespreekbaar maken of loop je ergens tegenaan waarvan je het idee hebt dat de MR daar iets mee kan, mail ons op mr@openhof-goirle.nl of spreek ons even aan.

Wij vergaderen zes keer per jaar en deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar.
De notulen van deze vergaderingen hangen op de oranje prikborden bij beide ingangen.