Frankische Driehoek 1 5052 BL Goirle T: 013-5342432 E: info@openhof-goirle.nl

Missie en Visie

Onze missie:

"Samen het beste halen uit jezelf"

Onze visie:

Onze leerlingen verschillen van elkaar. Dit zien we in interesses, leervermogen, zelfstandigheid en leertempo, maar ook in creativiteit en de manier waarop ze leren. Daarbij speelt de sociaal-emotionele ontwikkeling en de culturele achtergrond een belangrijke rol.

Binnen ons onderwijs houden wij rekening met deze verschillen.
Wij vinden het belangrijk om in ons ontwikkelingsproces bij het denken en handelen uit te gaan van ‘kinderen hebben talenten’ in plaats van ‘kinderen vertonen tekorten’.
Wij willen een school zijn die het morgen beter doet dan vandaag.
Daarbij past een voortdurende reflectie op ons handelen en het voortdurend in ontwikkeling zijn.
Kortom: we willen kwaliteit leveren !

Wanneer u het als ouder belangrijk vindt dat uw kind onderwijs krijgt in een omgeving waarbij openheid, belangstelling, vertrouwen en veiligheid uitgangspunten zijn, dan ontvangt de Open Hof u en uw kind(eren) met open armen.

Bovenstaande laten wij tot uiting komen in onze:

Onderwijskundige visie
Wij richten ons naast een breed leerstofaanbod, ook op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Het onderwijsaanbod en de leerlingenzorg worden op maat aangeboden. Het werken met groepsplannen en voor sommige leerlingen met individuele handelingsplannen helpt ons hierbij. Op deze manier wordt er door het opbrengstgericht werken systematisch en doelgericht gewerkt aan het maximaliseren van de prestaties van alle leerlingen.

In de praktijk betekent dit dat:
- Wij voor alle kinderen doelen neerleggen voor wat we hen willen leren in een periode, aangepast aan de mogelijkheden van de leerlingen
- Binnen de groepen gebruik gemaakt wordt van verschillende instructievormen. Er kan instructie gegeven worden aan de hele groep, aan kleine groepjes en waar nodig individueel. Hierbij maken we gebruik van het directe instructiemodel
- De onderwijsmethoden die wij gebruiken ons optimaal ondersteunen bij een gedifferentieerd onderwijsaanbod
- Wij een interne heldere zorgstructuur hanteren
- Wij didactische werkvormen hanteren, waarbij duidelijkheid en structuur geboden wordt. Tegelijkertijd is het uitdagend, zodat de leerlingen taakgericht kunnen werken.

Pedagogische visie
Binnen onze school is het bieden van een veilig pedagogisch schoolklimaat een belangrijk speerpunt.
Daarbij zijn de volgende kernbegrippen voor ons van groot belang:
- Vertrouwen
- Respect
- Openheid
- Veiligheid
- Structuur

In de praktijk betekent dit dat:
- Wij onze leerlingen begeleiden en stimuleren in hun groei naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid
- Wij een duidelijke structuur aangeven. Wanneer leerlingen weten waar ze aan toe zijn, bevordert dat de rust in de school. Dit biedt leerlingen veiligheid
- Wij het belangrijk vinden dat zaken goed georganiseerd zijn voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Levensbeschouwelijke visie
Wij willen een open school zijn, die vanuit de katholieke grondslag werkt en de leerlingen voorbereidt op deelname aan de maatschappij. Wij vinden het belangrijk om samen met de leerlingen de Christelijke feesten als Kerstmis en Pasen te vieren, waarbij we de leerlingen zicht willen geven op de religieuze betekenis ervan en daarbij de waarde van het gezamenlijk vieren een belangrijke plaats willen geven.

In de praktijk betekent dit dat:
- Wij veel belang hechten aan waarden en normen
- Wij in de groepen gebruik maken van het onderwijsaanbod uit “Hemel en Aarde”
- Wij het als school belangrijk vinden om iets voor anderen te betekenen
- Wij open staan voor ouders en leerlingen met een andere geloofsovertuiging.

Tenslotte willen wij nog benadrukken dat de genoemde ‘visies’ niet los van elkaar kunnen worden gezien.
De onderwijskundige, pedagogische en levensbeschouwelijke visie zijn in samenhang de pijlers waarop wij ons onderwijs gestalte geven.